Kategoriat
Yleinen

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen – lyhyt oppimäärä

Teknologian kehittymisen ja digitalisaation myötä datan määrä kasvaa maailmassa valtavalla vauhdilla ja yrityksillä on käytettävissään paljon sekä sisäistä että ulkoista tietoa. Tiedolla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos se ei johda mihinkään toimenpiteisiin tai sitä ei voi hyödyntää päätöksenteossa. Datan jalostaminen informaation kautta tiedoksi, tiedon analysointi ja tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa vaikuttavat tänä päivänä yhä enemmän yritysten menestymiseen. Tällöin puhutaan todennettuun tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja tiedolla johtamisesta.

Tietojohtaminen voidaan määritellä tietoon liittyviin johtamiskysymyksiin erikoistuneena tietoyhteiskunnan johtamisen ajattelutapana/suuntauksena. Se toimii eräänlaisena kattokäsitteenä tietämyksenhallinnan, organisaation oppimisen, tietohallinnon, aineettoman pääoman sekä liiketoimintatiedon hallinnan osa-alueille ja liittyy läheisesti tietojärjestelmä- ja johtamistieteisiin.

Tietojohtamisella tarkoitetaan aineettomiin resursseihin, kuten tietoon ja osaamiseen perustuvaa arvon luomista. Se sai alkunsa informaatiovallankumouksen myötä 1980-1990 -luvuilla. Tietojohtamista tarvitaan kaikkialla missä ihmiset toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen. Koska kaikkea tietoa ei voi hallita, se on myös tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.

Tietojohtamisen tavoitteena on saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja osaamista verkostoissa, kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä sekä luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan, yhdistellään ja sovelletaan tietoa.

Tietojohtamista tarvitaan, koska arvoa luodaan yhä enemmän aineettomista voimavaroista. Taustalla on myös muuttunut johtamiskäsitys, jonka painopiste on osaamisen ja ainutlaatuisen kokemuksellisen tiedon johtamisessa. Kaiken toiminnan ytimessä on oppiminen ja kyky jatkuvaan uudistumiseen.

Tietojohtaminen voidaan jakaa tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Tiedon johtaminen on inhimillisen tietämisen ja tietäjien johtamista, johon liittyy esimerkiksi tiedon jakamista, uuden tiedon luontia tai erilaisten tietovarastojen ja -virtojen hallintaa. Tiedolla johtaminen puolestaan keskittyy tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Keskeisessä osassa tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamien ratkaisujen lisäksi on myös tiedolla johtamisen kulttuuri eli kuinka organisaatiossa on oivallettu toimintaa ohjaavan tiedon merkitys ja yksilön rooli kokonaisuuden kannalta.

Tiedolla johtamisen prosessi

Liiketoimintatiedon hallinnan avulla organisaatio kerää, analysoi ja hyödyntää oman toimintansa kannalta tärkeää liiketoimintatietoa. Tavoitteena on tarpeelliseksi arvioidun tiedon hankkiminen, luokittelu ja varastointi eri lähteistä jatkokäyttöä varten. Se yhdistää ja analysoi näennäisesti irrallisia tiedonpalasia, jotka jalostuvat tiedoksi päätöksentekijöille. Parhaimmassa tapauksessa liiketoimintatiedon hallinta tukee päätöksentekoa proaktiivisesti antamalla ennakkovaroituksia liiketoimintatiedon tapahtumista ja niiden vaikutuksista organisaatioon, jotka mahdollistavat parempien päätösten tekemisen ja menestyksellisemmän liiketoiminnan.

Liiketoimintatiedon hallinnan prosessimalli ja keskeiset tehtävät (mukaillen Laihonen ym. 2013)
Modernin tiedolla johtamisen edellytyksiä

Kulttuuri

Avainasemassa tiedolla johtamisen johtamisen kultttuurissa on se, että henkilöstö ottaa analytiikan osaksi omaa työtään ja kokee hyötyvänsä siitä aidosti.

Osaaminen

Tiedolla johtaminen vaatii paljon teknistä osaamista, mutta tärkeintä on kuitenkin kyky ymmärtää liiketoimintaa: miksi dataa kerätään ja mitä anlytiikalla tavoitellaan.

Organisaatiorakenne

Varsinkin suurissa organisaatioissa data on usein siiloissa. Siksi on tärkeää, että organisaatioissa on data-analytiikasta vastaava henkilö, joka pystyy toimimaan yli organisaation siilorajojen.

Teknologia

Käytettävät teknologiat tulisi valita tilanteen ja liiketoimintatarpeen mukaan jo olemassa olevat ratkaisut huomioiden. Toisinaan se tarkoittaa luopumista vanhasta ja panostamista kokonaan uuteen ratkaisuun, joskus taas jo olemassa olevaa teknologiaa pitäisi pystyä hyödyntämään tehokkaammin.

Lähteet:

Advian. Mitä on tiedolla johtaminen?

Halima, T. 2015. Tiedolla johtaminen.

Kosonen, M. 2015. Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen.

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.