Author Archives: Silvennoinen Mira

Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikealle asiakkaalle?

”Miten meni noin niinkun omasta mielestä?”

Tauno Tallaaja on taas päivystyksessä; epämääräisiä rintatuntemuksia ja hengenahdistusta, syytä näille ei löydy. Tuttu mies, käy noin kerran kuussa. Taunoa jututtaessa esiin nousee jonkinlainen yksinäisyys ja aloitekyvyttömyys, puoliso on kuollut ja Taunolta tuntuu hävinneen mukana myös osa itsestä ja tekemisen meininki. Periaatteessa täysin toimintakykykyinen mies ja hyvinä päivinä onnistuu kaikessa itse. Huonot päivät vievät päivystykseen ja asiat jäävät hoitamatta. Tauno ei täytä kotihoidon eikä palveluasumisen kriteereitä, hän haluaa asua omassa kodissaan, jonka ovat vaimonsa kanssa rakentaneet. Taunon tarve olisi tukihenkilö, joka kannustaisi, viettäisi aikaa ja tekisi yhdessä. Tuettua asumista omaan kotiin ei ikääntyneille ole saatavilla. Yksityiseltä voi käyntejä ostaa, jos rahaa on. Mitä tarjota Taunolle, liikaa vai liian vähän?

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat asiakkaan tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen. Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa. Ikääntyneen väestön palvelutarpeen selvitystä tehtäessä on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulaissa säädetään. Sosiaalipalveluja on järjestettävä tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista. Vanhuspalvelulain tavoitteena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää.

Länsimainen yhteiskunta vanhenee kovalla vauhdilla. Sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan mukaan sosiaali- ja terveysalan toiminnan perustana ovat ihmisarvon ja ihmisen kunnioittaminen, johon sisältyvät ihmisen perusoikeudet, ihmisoikeudet, itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus. Yhteiskunnan voimavaroja tarvitaan yhä enenevässä määrin vanhusten hoitoon. Tämä herättää paljon pohdintaa ja kysymyksiä, joissa etiikalla ja moraalilla on tärkeä rooli. Eettisyyden tulee toteutua sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon kaikilla tasoilla. Etiikan ja talouden välille syntyy jännite, koska toimintaan kohdennettujen määrärahojen tulee olla realistisessa suhteessa toiminnan vaatimuksien kanssa. Vanhustyön käytäntö ja työn eettiset vaatimukset ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa ja ihmisyys saattaa vaarantua. Jokaisella vanhuksella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa, valinnanvapaus sekä oikeus itsenäisiin päätöksiin omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Palveluohjaus on asiakkaan tarpeiden, lainsäädännön, mutta myös hallinnollisten ja taloudellisten rajausten ja vielä palvelujärjestelmävalikosta löytyvien mahdollisuuksien yhteen sovittamista.

Asiakas tarvitsee tuettua asumista kotiin, mutta tällaista palvelua ei ole saatavana. Joudumme miettimään olemassa olevia palveluita ja valitsemaan jonkin niistä. Palvelu voi olla liian raskas, jolloin se ei tue asiakkaan olemassa olevaa toimintakykyä ja siitä tulee yhteiskunnalle turhia kustannuksia. Palvelu voi myös edellyttää muita toimenpiteitä esim. muuttoa tuetun asumisen yksikköön, johon palvelu on saatavissa. Tällöin asiakkaalle syntyy usein turhia kustannuksia ja vaivaa, koska palvelu voitaisiin tuottaa myös kotiin. Työntekijän tehtävänä on viedä aktiivisesti tietoa tarvittavista palveluista organisaation johdolle. Kotiin tuotettava ikääntyneiden tuettu asuminen on palveluna halvempaa ja asiakasystävällisempää kuin raskaammat palvelut.

Kirjoittajat:

Rinne Tuula, Silvennoinen Mira, Sormunen Teija, Viljakainen Piia, Ylkänen Pia

Lähteet:

Helminen, J. (2017). Yhdessä tekeminen monialaisuuden ja moniammatillisuuden syventäjänä. (14-31). Teoksessa Helminen, J. (toim.) Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980. [viitattu 22.10.2020]

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 [viitattu 22.10.2020]

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. 2011. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. ETENE-julkaisuja 32. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70260/URN_ISBN_978-952-00-3195-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 24.10.2020].