Osallisuus – onko sitä?

4.11.2020

Mitä osallisuus on? Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallisuudessa korostuu oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista sekä mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä niistä ja siten päästä vaikuttamaan omiin asioihin. Osallisuus ei ole ulkoapäin tuotettu rakenne, vaan yksilön tunne voimaantumisesta ja valtaistumisesta, tasavertaisesta toimijuudesta ja oman asiantuntijuuden hyväksymisestä ja hyödyntämisestä.

Palveluihin osallistuminen ja vaikuttaminen on palvelun käyttäjien oikeus ja osallistumisen edistäminen on palvelunjärjestäjien ja -tuottajien velvollisuus. Lainsäädännössä osallisuudesta säädetään useassa eri laissa. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa ottamaan huomioon asiakkaan toivomukset, mielipiteet ja itsemääräämisoikeuden. Hallintolaissa säädetään asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista puhutaan potilaan tiedonsaatioikeudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Ammattilaisen velvollisuus on edistää asiakkaan osallisuutta. Muistammeko ja huomioimmeko tämän riittävästi arkityössä?

Keinoja osallisuuden edistämiseksi

Palveluärjestelmät pyrkivät edistämään asiakkaan osallisuuden toteutumista esimerkiksi seuraavilla tavoilla

  • Asiakkaan palvelusuunnitelma
  • Asiakastyytyväisyyskysely
  • Asiakaskyselyt
  • Asiakkaiden ryhmähaastattelut
  • Systemaattinen palautteen kerääminen asiakastyöstä
  • Asiakasraadit
  • Työpajat

Asiakkaan osallisuuden kannalta olennaista on asiakkaan ja ammattilaisen välinen yhteistyösuhde. Hyvä ja toimiva yhteistyösuhde on edellytys muutoksen mahdollisuuteen asiakkaan tilanteessa. Ammattilaisen aito halu auttaa asiakasta luo asiakkaalle tunteen osallisuudesta ja kannustaa luottamaan omiin kykyihinsä muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä tuottaa asiakkaalle tunteen ihmisarvon ja yksilöllisyyden kunnioituksesta. Asiakasosallisuus vaatii ammattilaisen ymmärryksen syntymistä siitä mitä osallisuus on, sekä ajattelutavan muutosta, resursointia ja aikaa. Ydin on siinä, että ammattilainen oppii antamaan tilaa asiakkaalle sanoittaa omia kokemuksiaan.

Milloin viimeksi kysyit asiakkaaltasi hänen osallisuuden kokemuksesta?

Kirjoittajat: Ahokainen Anne, Autio Niina, Björkas Maija, Husu Sirpa ja Inginmaa Mirva

Lähteet:

Heikkinen Alpo (toim.) 2017. Talentia: Arki, arvot ja etiikka – Sosiaalialan ammattihenkilön ohjeet.

Hallintolaki 434/2003

Kananoja, A., Lähteinen, M. & Marjamäki, P. 2011. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Asiakasosallisuus. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. WWW-julkaisu: https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tietopaketti_Asiakasosallisuus.pdf/6d5b8baf-d5e4-4618-add6-ca0b9a81f214

TYP. Etelä-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu. WWW-julkaisu: https://www.eptyp.fi/asiakasosallisuus2

Vihtari 2019. ”On totuttu siihen, et on tietty valta-asema, ja nyt tää ajatus muuttuukin ihan toiseksi”: Sosiaali ja terveydenhuollon johdon ja esimiesten kokemuksia asiakasosallisuudesta. Pro-Gradu tutkielma. WWW-julkaisu: https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/10004

Latest posts by Björkas Maija (see all)

Vastaa